Jeotekstiller: Fonksiyonlar Ve Kumaş Yapıları

01Nonwoven ve çözgülü örme yapılar jeotekstil uygulamaları için her geçen gün daha faz­la kullanılmaktadır. Bir süredir, jeotekstiller inşaat mühendisliği alanında kendine sürekli bü­yüyen bir alan açmıştır.

Bu tip tekstillerin en önemli gereksi­nimi sürekli fonksiyonellik olup; farklı tekstil yapıları ile bu husus sağlanabilmektedir. Jeoteks­tiller pek çok talebi karşılamak zorundadır. Bu talepler için­de, mekanik strese dayanım amaçlı üretim yönünde (MD) ve çapraz yönde (CD) muka­vemet ayrı bir yer tutmaktadır.

FARKLI SON KULLANIMLAR İÇİN FARKLI KUMAŞLAR

Jeotekstiller, tekstil yapılarının en eski formalarından biridir. Eski Mısırda, örgü yüzeyler bina ve nehir kenarlarını des­teklemek amaçlı kullanılmış­tır. Günümüzde nonwovenlar ve çözgülü örme kumaşlar fazlasıyla benzer amaçlar için kullanılmaktadır.

DAYANIKLILIK VE VERİMLİLİK

Kalıcı fonksiyonellik, özellikle ayırma ve filt­rasyon amaçlı jeotekstiller için büyük önem kazanmaktadır. Tüm sistemin randımanlı çalışması buna bağlıdır. Jeotekstillerin ge­nel kullanım alanları arasında ayırma, filt­rasyon, drenaj, güçlendirme, koruma ve erozyon kontrol yer almaktadır.

AYIRMA

Ayırıcı bir katman olarak genelde sente­tik liflerden mamul nonwoven, dokuma kumaşlar ve kompozitler kullanılır. Doğru tekstil ürününün seçimi ana malzemenin tanecik büyüklüğüne ve konstrüksüyon sı­rasında beklenen yüklere bağlıdır.

02FİLTRASYON

Filtrasyon en önemli uygulamadır:Hasarlı duvarlarda, barajlarda veya suni bariyer­lerde belkide en önemli unsur su basıncıdır. Bir filtre olarak, jeotekstil toprak bileşenlerini veya diğer partikülleri tutarken diğerlerinin suyla geçisine imkan verir. Su drenajında düşük basınç amacı korunurken, toprak tutumu ile hidrolik filtre etkinliği arasındaki mekanik stres birbirinden ayrılmalıdır. Bu nedenle, jeotekstilin kalınlığı önemli bir rol oynar ve uzun vadede filtrenin mekanik ve hidrolik performansı üzerinde etkilidir.

DRENAJ

Drenaj için jeotekstillerden beklenenler aşağı yukarı filtrasyon malzemelerinden beklenen ile aynıdır. Drenaj sistemleri, bi­reysel bileşenler veya bir sistemi oluşturan elemanlar olabilir. Drenaj katmanında basınç düşüşü yaşanmadan tutulanlar uzaklaştırılmalıdır. Jeotekstillerden mamul drenaj sistemleri klasik beton ve plastik tüp yapıların yerine kullanılabilir.

KORUMA VE GÜÇLENDİRME

Sızdırmazlık şeritleri veya kaplama malze­meleri gibi daha çok iç kısımlarda kalan malzemelerin mekanik hasarından kaçın­mak üzere koruma ve güçlendirme jeoteks­til fonksiyonları anlamında çok önemlidir.

Nonwovenlar veya kompozitler koruyucu katmanlar olarak kullanılabilir. Koruma fonk­siyonu için, önemli özellikler arasında sürük­lenme vuruşu ve darbe dayanımı yanında tabaka ve jeotekstil yüzeyinin kalınlıkları yer almaktadır. Koruyucu jeotekstiller, geçirgen­liği düşük malzemeleri koumak amacıyla tünel ve arazi dolgularında kullanılır. Toprak katmanları arasında veya altında yer alan güçlendirilmiş jeotekstiller germe yüklerini absorblayarak toprak katmanın mekanik özelliklerini iyileştirirler. Kararsız arazıler üze­rinde kurulu barajları destekleme amaçlı no­newoven veya jeoızgara formunda tekstiller kullanılabilmektedir. Güçlendirme, karmaşık konstrüksüyon önlemlerinden kaçınma sağ­ladığından maliyet avantajı sağlar.

EROZYON KONTROL

Koruyucu ve güçlendirici jeotekstiller eroz­yon kontrol amaçlı olarak da kullanılabil­mektedir. Erozyon kontrolü sağlayan jeoteks­tiller, bitki ve ağaç köklerinin güçlenmesi için gerekli zamanı, toprak yapısının güçlendire­rek doğaya kazandırabilmektedir.

JEO-IZGARA

Jeo-ızgaralar pazardaki paylarını gittikçe büyütmektedirler. Güçlendirme amaçlı uy­gulamalarda kullanılmaktadırlar ki bunlar arasında ayırma, katı tanecikleri uzaklaştır­ma amaçlı filtrasyon, geniş zaman yayılı sın-vı amilimi, erozyon kontrol, mekanik koruma ve yol-köprü inşaatında zemin satbilizasyonu yer almaktadır. Son kullanım alanına bağlı olarak, jeo-ızgaralar statik ve dinamik yükleri dengeli dağıtacak şekilde değişik açıklık bo­yutlarında (mesh büyüklüğü) imal edilebilir.

GELECEK VADEDİYOR

Jeotekstiller, beton, ulaşım maliyetleri ve işçilik anlamında önemli tasarruflar sağlamaktadır. Bununla birlikte, bu avantajlardan faydalanabil­mek için inşaat alanının jeotekstil üretimi yapılan bölgelere yakınlığı önemlidir, zira malzeme trans­port maliyetleri oldukça yüksek olabilmektedir.

İnceleyin

Hazır giyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı

Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı’nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hazır giyim ve tekstil sektöründe ...